Difúzně otevřené systémy

 

 

Zdravé vnitřní prostředí, energetická úspornost staveb, jednoduchost provádění i architektonická flexibilita jsou hlavními příčinami rychlého rozšiřování obvodových plášťů typu diffuwall®. Tyto pláště, uvedené společností Insowool na trh oficiálně v roce 2008, v součtu s následující variantou diffuwall® 2010 byly ke konci roku 2014 použity na výstavbu více než 1000 rodinných domků. Konstrukce plášťů ve standardu diffuwall® 2010 odborně realizují proškolené stavební firmy, které stavějí na základě technické dokumentace a podkladů zpracovaných společností INSOWOOL. Kontakty na zkušené a odborně proškolené realizační firmy jsou k dispozici rovněž u společnosti INSOWOOL.
CERTIFIKOVANÝ DIFÚZNĚ OTEVŘENÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ
Charakteristické vlastnosti certifikovaného systému diffuwall® 2010
- nepoužívá parozábrany ani jiné fólie
- velmi účinně brání úniku tepla
- umožňuje průchod vodní páry difúzí
- je nepropustný pro vodu jako kapalinu
- vyrovnává vlhkost v interiérech
- zajišťuje dobré zvukoizolační vlastnosti staveb
- zajišťuje velmi dobrou požární odolnost
- zvyšují přirozenou cestou kvalitu ovzduší v interiéru
- je plně ekologický
- konstrukce v zimním období vysýchá
- má schopnost regenerace při nadměrném navlhnutí
- jednodušší konstrukce (méně vrstev)

Konstrukce typu diffuwall® 2010 byla podrobena všem předepsaným zkouškám a je na ni vydán platný certifikát Autorizovanou osobou 212, Certifikačním orgánem č. 3048, CSI a.s. Praha.

Certifikát číslo: AO212/C5a/2014/0451H/P

Konstrukce diffuwall® 2010 je navržena jako difúzně otevřený systém obvodového pláště dřevostavby, navíc s důrazem na omezení rizika vzniku přehřívání interiérů v letním období. Omezení přehřívání je významné zejména u variant Economy Plus a Pasiv.

Existují dvě základní charakteristiky konstrukce, které mají pro jejího uživatele zásadní význam:
Součinitel prostupu tepla U, který indikuje tepelné ztráty s ohledem na vytápění objektu (tzv. „zimní energetika budovy“). Součinitel prostupu tepla U se udává v jednotkách W/(m2.K). Čím nižší je hodnota U, tím nižší jsou tepelné ztráty konstrukcí.
Fázové posunutí teplotního kmitu ψ udává dobu prohřátí konstrukce v letním období, indikuje tepelnou stabilitu v interiéru a případnou potřebu instalovat klimatizaci pro chlazení příslušných prostor („letní energetika budovy“). Fázové posunutí teplotního kmitu ψ se udává v hodinách. Čím delší je hodnota ψ, tím větší tepelnou stabilitu příslušný prostor bude mít.

Pro lehké konstrukce venkovních stěn a střech strmých se sklonem nad 45° norma ČSN 73 0540-2:2011 :
- Požaduje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše UN,20 = 0,30 W/(m2.K)
- Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše Urec,20 = 0,20 W/(m2.K)
- Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy Upas,20 = 0,18 – 0,12 W/(m2.K)

Z energetického hlediska jsou proto jednotlivé varianty konstrukce diffuwall® 2010 navrženy na tři různé kombinace hodnot U a ψ, jak udává následující tabulka. „Nejslabší“ varianta Basic se neuvažuje, protože její konstrukce je z hlediska potřebných statických únosností nevyhovující.
Tloušťka konstrukce je udávána včetně tloušťky nepovinné vzduchové mezery u předstěny ze strany interiéru (tloušťka 40 mm, doporučená a běžně potřebná pro instalace a rozvody).

- U konstrukce diffuwall® 2010 je zakázáno vyplňovat ve vlhkých provozech vzduchovou mezeru předstěny tepelnou izolací.
- U konstrukce diffuwall® 2010 platí hodnoty uvedené bez závorky pro mezeru předstěny tl. 40 mm vyplněnou tepelnou izolací Knauf Insulation „diffu“.
- U konstrukce diffuwall® 2010 platí hodnoty uvedené v závorce pro mezeru předstěny bez tepelné izolace.

Upozornění 1: využitím desek ISOLAIR namísto levnějších desek DIFFUTHERM je možné u nabízených konstrukcí ještě dále zvýšit jejich akumulační schopnost – tedy hodnotu ψ, a to beze změny součinitele prostupu tepla U.

Pro pohledovou úpravu exteriéru je možné použít buďto vhodnou difúzní tenkovrstvou omítku typu „diffu“, aplikovanou přímo na desky Isolair a Diffutherm. Nebo je možné provést provětrávanou fasádu (obklad) na svislý rošt, upevněný do nosných sloupků stěny. Kromě výše uvedených desek je v tomto případě možné využít i desku Pavatherm-Plus.

Z materiálového a geometrického hlediska je v obytných místnostech konstrukce diffuwall® 2010 podle jednotlivých variant uspořádána následovně:

Požární odolnost:
Konstrukce mají minimální požární odolnost ze strany interiéru 60 minut, ze strany exteriéru 90 minut (certifikát Klasifikace požární odolnosti).

Diffuwall® 2010 je klasifikován jako požárně uzavřená plocha.

Kotvení desek ze strany exteriéru:
Desky Pavatex se z vnější strany kotví mechanicky do nosné svislé sloupkové konstrukce. Nejběžnější způsob jsou průmyslové spony s použitím pneumatické sponkovačky. Používají se spony se širokým hřbetem 27 mm a průměrem drátu nejméně 1,8 mm. Tyto podmínky splňují spony Haubold BS 29000. Spony jsou vhodné zejména pod tenkovrstvou omítku. Druhou variantou jsou vruty s hlavičkou min 14 mm. jejich použití je možné i pod omítku, vhodnější jsou pro provětrávanou fasádu s obkladem. Poslední variantou kotvení jsou hmoždinky s plastovými talířovými podložkami 60 mm.

Tenkovrstvé omítky:
Na dřevovláknité desky Pavatex (typ Isolair a Diffutherm) se používají vhodné tenkovrstvé omítky zcela běžným způsobem. Desky je možné pod omítky JUB penetrovat. Základní lepící malta v tloušťce min. 5 mm s výztužnou mřížkou se aplikuje přímo na povrch. Dále se povrch exteriéru opatří systémovou omítkou „diffu“ na silikátové nebo silikonové bázi, ať už s hlazeným nebo strukturálním povrchem. Systémové omítky „diffu“ jsou od dodavatelů:

Technologické poznámky:
Z hlediska provádění je především třeba věnovat pozornost kvalitnímu provedení parobrzdné vrstvy (deska OSB) tak, aby nemohlo dojít k proudění vlhkého vzduchu spárami. Proudění vzduchu se zamezuje důsledným přelepením nebo slepením spár mezi deskami. A přelepení všech spár k navazujícím sousedním konstrukcím, zejména otvorové výplně, podlaha, strop atd. Prouděním se totiž transportuje až několik set krát větší množství vlhkosti, než je tomu mechanismem difúze. Naproti tomu lokální poškození parobrzdné vrstvy (například propíchnutí hřebíkem, zašroubovaný vrut) nemá na chování konstrukce technicky významný vliv. Konstrukcemi, vhodnými k upevňování, jsou pouze nosná konstrukce stěny (KVH hranoly), dřevěné rošty a desky OSB. Dřevovláknité desky jsou v tomto smyslu pouze plášťovými materiály. Laťové rošty nesoucí předsazený obklad a tvořící vnější provětrávanou vzduchovou mezeru se musí kotvit dlouhými vruty až do nosné konstrukce.

 

Diffuroof® „i“

Zdravé vnitřní prostředí, energetická úspornost staveb, jednoduchost provádění i architektonická flexibilita jsou hlavními příčinami rychlého rozšiřování obvodových a střešních plášťů typu „diffu“. Tyto pláště byly uvedené společností Insowool na trh oficiálně v roce 2008. Původní diffuwall® se drobnými konstrukčními úpravami v roce 2010 rozvětvil na konkrétně zaměřené konstrukce. Střešní plášť s deskami Pavatex v interiéru pod krokvemi nese od té doby název diffuroof® „i“.Konstrukce střešních plášťů ve standardu diffuroof® „i“ odborně realizují proškolené stavební firmy, které stavějí na základě technické dokumentace a podkladů zpracovaných společností INSOWOOL.Kontakty na zkušené a odborně proškolené realizační firmy jsou k dispozici rovněž u společnosti INSOWOOL.

CERTIFIKOVANÉ DIFÚZNĚ OTEVŘENÉ zateplení střešního pláště deskami pod krokvemi

Tato konstrukce se použije tam, kde není možné nebo žádoucí umístit izolační desky nad krokve. V tomto případě je možné dřevovláknité desky umístit z interiéru a vláknitou tepelnou izolaci mezi krokve. Řeší se tím zejména rekonstrukce starších půdních prostor na obyvatelná podkroví v případě, kde je plně funkční střešní krytina a nad krokvemi provětrávaná vzduchová mezera. Pod střešní krytinou je nutné zajistit izolaci vysoce difúzně propustnou kontaktní pojistnou hydroizolací. Ani v tomto případě nemusí souvrství střechy obsahovat parozábranu. Společnost INSOWOOL nabízí tato řešení pod názvem diffuroof® „i”.

Charakteristické vlastnosti certifikovaného systému diffuroof® „i“
- nepoužívá parozábrany ani jiné fólie
- velmi účinně brání úniku tepla
- významným způsobem zabraňuje přehřívání interiérů v letním období
- umožňuje průchod vodní páry difúzí
- vyrovnává vlhkost v interiérech
- zajišťuje velice dobré zvukoizolační vlastnosti staveb
- celoročně přispívá k teplotní stabilitě objektu
- zajišťuje velmi dobrou požární odolnost
- zvyšuje přirozenou cestou kvalitu ovzduší v interiéru
- je plně ekologický
- konstrukce v zimním období vysýchá
- má schopnost regenerace při nadměrném navlhnutí
- umožňuje v interiéru hladký štukový povrch formou tenkovrstvé omítky

Konstrukce typu diffuroof® „i“ byla podrobena všem předepsaným zkouškám a je na ni vydán platný certifikát Autorizovanou osobou 212, Certifikačním orgánem č. 3048, CSI a.s. Praha.

Certifikát číslo: AO212/C5a/2014/0451J/P

Konstrukce diffuroof® „i“ je navržena jako difúzně otevřený systém zateplení střešního pláště ze strany interiéru, navíc s důrazem na omezení rizika vzniku přehřívání podkroví v letním období. Omezení nepříjemného přehřívání podkroví je nejvýraznější u variantyEconomy Plus. Varianta Pasiv je u běžných konstrukcí zateplování krovů ze strany interiérů příliš komplikovaná (standardně se neprovádí).

Existují dvě základní charakteristiky konstrukce, které mají pro jejího uživatele zásadní význam:
- Součinitel prostupu tepla U, který indikuje tepelné ztráty s ohledem na vytápění objektu, tzv. „zimní energetika budovy“. Součinitel prostupu tepla U se udává v jednotkách W/(m2.K). Čím nižší je hodnota U, tím nižší jsou tepelné ztráty konstrukcí.
- Fázové posunutí teplotního kmitu ψ udává dobu prohřátí konstrukce v letním období, indikuje tepelnou stabilitu v interiéru a případnou potřebu instalovat klimatizaci pro chlazení příslušných prostor („letní energetika budovy“). Fázové posunutí teplotního kmitu ψ se udává v hodinách. Čím delší je hodnota ψ, tím větší tepelnou stabilitu příslušný prostor bude mít.

Pro lehké konstrukce střech plochých a střech se sklonem do 45° norma ČSN 73 0540-2:2011
- Požaduje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše UN,20 = 0,24 W/(m2.K)
- Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše Urec,20 = 0,16 W/(m2.K)
- Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy Upas,20 = 0,15 – 0,10 W/(m2.K)

Z energetického hlediska jsou proto jednotlivé varianty konstrukce diffuroof® „i“ navrženy na tři různé kombinace hodnot U a ψ, jak udává následující tabulka. Standardní varianty konstrukcí diffuroof® „i“ nepředpokládají tvorbu předstěny (konstrukčně komplikované). Předpokládá se, že interiér podkroví je ve většině případů tvořen tenkovrstvou omítkou se štukovým povrchem, provedenou přímo na desky Pavatex. Samotná štuková omítka však není pro funkci konstrukcí diffuroof® „i“ potřebná. Pro utěsnění případných spár mezi deskami je předepsané jen natažení „lepidla“ na bázi minerálních pojiv (užívané jako podkladní vrstva pod samotné tenkovrstvé omítky). Lepidlo je vyztužené síťkou, tloušťka lepidla 5 mm. Vrstva lepidla má funkci primární parobrzdy a zajištění potřebné vzduchotěsnosti.
V interiéru na lepící maltu je možné provést na další rošt předstěnu (např. pro rozvody) nebo jen obklad požadovanou pohledovou deskou; kotvení však musí být provedeno do podkladního nosného roštu, nikoliv pouze do desek Pavatex.


Z materiálového a geometrického hlediska je v obytných místnostech konstrukce diffuroof® „i“ uspořádána následovně:

*) typy schválených desek : PAVATHERM-PLUS, PAVATHERM-COMBI, ISOLAIR, DIFFUTHERM

Upozornění 1: využitím desek ISOLAIR namísto levnějších desek PAVATHERM-PLUS a PAVATHERM-COMBI je možné u nabízených konstrukcí ještě zvýšit jejich akumulační schopnost – tedy i hodnotu ψ, a to beze změny součinitele prostupu tepla U
Upozornění 2: použitím lehčí desky PAVATHERM-COMBI lze při větších tloušťkách dosáhnout nepatrně nižšího součinitele prostupu tepla U.
Upozornění 3: použití větších tlouštěk desek (Pavatherm-Combi 120 mm, Pavatherm-Plus 120 – 140 – 160 mm) se dosáhne podstatně lepších tepelně akumulačních a izolačních vlastností. Certifikát na konstrukci zůstává v platnosti.
Upozornění 4: zvětšení tloušťky minerální tepelné izolace v laťovém roštu nebo mezi krokvemi sníží hodnotu součinitele prostupu tepla. Certifikát zůstává v platnosti.

Požární odolnost: Konstrukce mají minimální požární odolnost ze strany interiéru 30 minut (zkoušky PAVUS, certifikát).

Upevňování desek ze strany exteriéru.
Na spodní líc krokví je kolmo k jejich směru upevněný dřevěný rošt z latí 40/60 mm. Osová vzdálenost latí roštu je 400 mm. Latě jsou do krokví připevněné pomocí ocelových vrutů s antikorozní úpravou, min. rozměr vrutu 5,0×100 mm. Použijí se stavební samozávrtné vruty (frézka pod hlavičkou vrutu, automatické zapuštění hlavy do povrchu latě při montáži, stavební vruty RAPI-TEC SK (průměr vrutu 6 mm) nebo RAPITEC 2010 (průměr vrutu 5 mm), dodavatel společnost HPM TEC, s.r.o.). V případě dalšího přitížení ze strany interiéru se vruty navrhnou statickým výpočtem a posoudí se na únosnost v tahu a na protažení hlavičky vrutu latí.
Ze strany interiéru jsou v místech podkladního laťového roštu upevněné dřevovláknité desky Pavatex v základních tloušťkách 60 nebo 100 mm. Desky se navzájem napojují na pero a drážku. Do každé latě laťového roštu se přišroubují vruty o rozměru 6,0×100 mm (desky Pavatex tloušťky 60 mm) nebo vruty o rozměru 6,0×140 mm (desky Pavatex tloušťky 100 mm). Maximální vzájemná vzdálenost vrutů mezi sebou je 150 mm. Použijí se stavební samozávrtné vruty. Minimální průměr hlavy vrutu je 14 mm (stavební vruty RAPI-TEC SK, dodavatel společnost HPM TEC, s.r.o.).

Tenkovrstvé omítky:
Na dřevovláknité desky Pavatex je možno aplikovat vhodné tenkovrstvé omítky zcela běžným způsobem. Desky se pod omítky nepenetrují. Základní lepící malta s výztužnou mřížkou v tloušťce 5 mm je dostatečná vrstva k tomu, aby byla dosažena potřebná vzduchotěsnost (ověřeno blower door testem). Dále lze povrch v interiéru opatřit jakoukoliv interiérovou omítkou na silikátové (ev. silikonové) bázi, nejčastěji se používá hladká štuková omítka. Nebo přes laťový rošt namontovat dřevěný palubkový obklad.

Doporučené, ověřené a spolehlivé jsou interiérové omítky od dodavatelů v souladu s vydaným certifikátem na souvrství diffuroof® „i“:

Technologické poznámky.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat prostorům s vlhkým provozem (např. koupelny), kde je nutné v omítce použít parobrzdnou vrstvu. Na horní líc tepelné izolace Knauf Insulation „diffu“ je vždy nutné umístit vhodnou kontaktní pojistnou hydroizolaci, například Isocell Omega Light s ekvivalentní difúzní tloušťkou Sd = 0,02 m a spoje jednotlivých pásů důsledně slepit. Folie se upevňuje na horní líc krokví krovu. Přes fólii se potom do krokví upevní kontralatě, které automaticky vytvářejí nad pojistnou hydroizolací povinnou provětrávanou vzduchovou mezeru min. tloušťky 40 mm. Při menších sklonech střech se tloušťka mezery zvyšuje.

Z hlediska provádění je především třeba věnovat pozornost kvalitnímu provedení primární parobrzdné vrstvy (lepící malta s perlinkou) tak, aby nemohlo dojít k proudění vlhkého vzduchu dřevovláknitými deskami. Proudění vzduchu se zamezuje zejména souvislou vrstvou lepidla s perlinkou. A utěsněním všech spár k navazujícím sousedním konstrukcím, zejména střešní okna, prostupy vzduchotechniky apod. Prouděním se totiž transportuje až několik set krát větší množství vlhkosti, než je tomu mechanismem difúze. Naproti tomu lokální poškození parobrzdné vrstvy (například propíchnutí hřebíkem, zašroubovaný vrut) nemá na chování konstrukce technicky významný vliv. Konstrukcemi, vhodnými k upevňování, jsou pouze samotný krov (pásnice vazníků, kleštiny) a dřevěný rošt. Dřevovláknité desky jsou v tomto smyslu pouze plášťovými materiály.

Upozornění:
Poskytovatel know-how důrazně upozorňuje na možnost snížení požární odolnosti, ohrožení funkční spolehlivosti, životnosti a regenerační schopnosti difúzně otevřených konstrukcí zateplení střešního pláště v systému diffuroof® „i“ v případě použití jiných než předepsaných materiálů a jejich tloušťek a dále předepsaných technologických postupů (např. způsobů upevňování). Zdánlivě podobné materiály mohou mít některé fyzikální vlastnosti značně odlišné. Využití jiných než předepsaných materiálů se projevuje především závadami v exponovaných částech dřevostaveb (2D nebo 3D teplotní a vlhkostní pole) a v případě změny izolačních materiálů i snížením požární odolnosti.
Ukázka rekonstrukce a dodatečného zateplení staršího půdního prostoru

Zateplení střechy deskami Isolair pod krokvemi. Tepelně izolační a akumulační desky Isolair připraveny pod interiérovou tenkovrstvou omítku.

 

Diffusheet® „k“

Kontaktní zateplení deskami Pavatex se použije v případě, že máme k dispozici rovnou podkladní konstrukci stěny. Předností tohoto způsobu je, že upevňování desek do podkladu se provádí bez pomoci lepidla, pouze pomocí speciálních kovových kotev typu Isomet. Do podkladů s problematickou kvalitou se musí kotva kombinovat s chemickou kotvou. Tím, že se nepoužije plošné lepení desky k podkladu, zůstává v maximální míře zachovaná difúzní otevřenost stěny. Povrch nové fasády může být tvořen tenkovrstvou omítkou (konstrukčně jednodušší varianta) nebo obkladem na provětrávané vzduchové mezeře. Zateplení lze použít i na starší objekty, neboť nebrání vysýchání stěn.Před použitím systému je nutné provést odborné posouzení konstrukce z pohledu stavební fyziky a mechanické únosnosti zateplované stěny. Rovněž je nutné ověřit vlhkost stěny, zejména v úrovni terénu.

CERTIFIKOVANÉ DIFÚZNĚ OTEVŘENÉ zateplení staršího zdiva nebo dřevostavby
Konstrukce typu diffusheet® byla podrobena předepsaným zkouškám a je na ni vydán platný certifikát Autorizovanou osobou 212, Certifikačním orgánem č. 3048, CSI a.s. Praha.
Zateplovací systém WEBER – diffusheet® (Pavatex + tenkovrstvá omítka WEBER)
Certifikát číslo : AO212/C5a/2013/0521a/P

Zateplovací systém JUB – diffusheet® (Pavatex + tenkovrstvá omítka JUB)
Certifikát číslo : AO212/C5a/2014/0537/P

Konstrukce diffusheet® „k“ je systém kontaktního zateplení obvodového pláště, s důrazem zachování difúzní otevřenosti (prostup vodní páry) a na omezení rizika vzniku přehřívání interiérů v letním období (typický problém většiny starších dřevostaveb). S ohledem na tloušťky dřevovláknitých desek je vhodné systém diffusheet® „k“ využívat spíše na přiteplení stávajících objektů nebo na ochranu proti přehřívání. Velmi vhodný je pro účely dodatečného zateplení starších dřevostaveb (např. typu OKAL). V případě potřeby skutečně významných snížení tepelných ztrát stěnami je výhodnější použít systém diffusheet® „r“.

Konstrukce diffusheet® „k“ je vhodná v případě, kdy
- chceme dosáhnout snížení tepelných ztrát zateplovanými stěnami přiteplením
- zachovat difúzní otevřenost stěny (propustí zbytkovou vlhkost obsaženou ve zdivu)
- výrazně snížit letní přehřívání starších lehkých dřevostaveb
- je rovný a nedrolivý povrch zateplované stěny

Existují dvě základní charakteristiky konstrukce, které mají pro jejího uživatele zásadní význam:
- Součinitel prostupu tepla U, který indikuje tepelné ztráty s ohledem na vytápění objektu (tzv. „zimní energetika budovy“). Součinitel prostupu tepla U se udává v jednotkách W/(m².K). Čím nižší je hodnota U, tím nižší jsou tepelné ztráty konstrukcí.
- Fázové posunutí teplotního kmitu ψ, které udává dobu prohřátí konstrukce v letním období a indikuje tepelnou stabilitu v interiéru (a případnou potřebu instalovat klimatizaci pro chlazení příslušných prostor – „letní energetika budovy“). Fázové posunutí teplotního kmitu ψ se udává v hodinách. Čím delší je hodnota ψ, tím větší tepelnou stabilitu příslušný prostor bude mít. Zlepšení tohoto parametru je vždy výrazné u starších dřevostaveb.

Pro těžké konstrukce venkovních stěn (typicky zděné budovy) norma ČSN 73 0540-2:2011
- Požaduje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše UN,20 = 0,30 W/(m2.K)
- Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše Urec,20 = 0,25 W/(m2.K)
- Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy Upas,20 = 0,18 – 0,12 W/(m2.K)
Pro lehké konstrukce venkovních stěn (typicky dřevostavby) norma ČSN 73 0540-2:2011
- Požaduje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše UN,20 = 0,30 W/(m2.K)
- Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše Urec,20 = 0,20 W/(m2.K)
- Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy Upas,20 = 0,18 – 0,12 W/(m2.K)

Z energetického hlediska se jednotlivé varianty konstrukce diffusheet® „k“ odlišují tloušťkami použitých desek, a to 60 – 80 – 100 mm.
Protože se tyto desky mohou kontaktně klást na různé druhy podkladů (zdivo z plných cihel, zdivo z dutinových cihel, pórobetony, stěny starších dřevostaveb např. OKAL atd., vše v různých tloušťkách), není možné udat součinitele prostupu tepla celých stěn, ale pouze tepelné odpory pro tři doporučené tloušťky desek. Projektant zateplení musí z hlediska stavební fyziky dopočítat a posoudit:
- výsledný součinitel prostupu tepla U
- bilanci difúze vodní páry stěnou
- výslednou hodnotu fázového posunutí teplotního kmitu ψ

Upozornění: konstrukce zateplení s obkladem na provětrávané vzduchové mezeře nespadá pod certifikované zateplovací systémy Weber-diffusheet® a JUB-diffusheet®.

Kotvení desek ze strany exteriéru:
Systém diffusheet® „k“ je ekonomicky výhodný v případech, kdy není nutné příliš vyrovnávat podkladní stěnu (rovinnost zateplení). Samotné desky se na zděnou stěnu upevňují „na sucho“, pomocí speciálních hmoždinek Spit Isomet, takže se nepoužívá žádný lepící tmel. To zachovává difúzní otevřenosti konstrukce. Hladkost povrchu zateplení deskami Pavatex je automaticky zajištěna tím, že desky jsou po obvodě opatřené perem a drážkou.

Na stěnu starší dřevostavby se desky upevňují buďto pomocí spon, nebo pomocí vrutů s hlavou o průměru 14 mm.

Povrchové úpravy:
Pro pohledovou úpravu exteriéru se ve většině případů používá vhodná difúzní tenkovrstvá omítka aplikovaná přímo na desky Diffutherm a Isolair. Nebo je možné provést provětrávanou fasádu (obklad) na svislý rošt, upevněný skrz desky Pavatex do zateplované nosné stěny. V takovém případě je možné alternativně použít i desky Pavatherm-Plus (v tloušťkách 60 – 160 mm) a Pavatherm-Combi (v tloušťkách 60 – 120 mm).

Tenkovrstvé omítky:
Na dřevovláknité desky Pavatex (typ Isolair a Diffutherm) je možno aplikovat vhodné tenkovrstvé omítky zcela běžným způsobem. Desky je možné pod souvrství omítek JUB penetrovat. Základní lepící malta v tloušťce min. 5 mm s výztužnou mřížkou se aplikuje přímo na povrch. Dále se povrch exteriéru opatří systémovou omítkou „diffu“ na silikátové nebo silikonové bázi, ať už s hlazeným nebo strukturálním povrchem.
Obklad na provětrávané vzduchové mezeře:
Pokud by se na fasádu použil obklad na provětrávané vzduchové mezeře, potom by se pochopitelně pronikavě snížily hodnoty difúzního odporu (předpokládaná ekvivalentní difúzní tloušťka omítky je Sd=0,33 m), tj. zvýšila by se propustnost stěny pro vodní páru. Obklad provětrávané fasády upevňujeme na sekundární svislý rošt, který je sám připevněný do nosné zateplované stěny. V případě provětrávané fasády je pak možné alternativně užít desky Pavatherm-Plus nebo Pavatherm-Combi. Na povrch dřevovláknitých desek (líc do větrané mezery) se doporučuje kontaktně umístit větrovou zábranu (vysoce difúzně propustnou membránu), která je UV stabilizovaná.
Upozornění : konstrukce zateplení s obkladem na provětrávané vzduchové mezeře nespadá pod certifikované zateplovací systémy Weber-diffusheet® a JUB-diffusheet®.

Upozornění:
Společnost Insowool důrazně upozorňuje na možnost ohrožení funkční spolehlivosti, životnosti a regenerační schopnosti difúzně otevřených konstrukcí zateplení obvodových stěn v systému diffusheet® „k“ v případě, že se neprovede řádné stavebně fyzikální posouzení celého souvrství stávající stěna + diffusheet® „k“. Rovněž je třeba věnovat zásadní pozornost mechanickým vlastnostem stěny z hlediska únosnosti kotevních prvků, jímž je konstrukce zateplení k zateplované stěně přichycena. Zásadně je třeba používat pouze doporučené typy dřevovláknitých desek, a to s ohledem na jejich tepelné a vlhkostní charakteristiky (např. hydrofobizaci aj.). Použití jiných než doporučených materiálů a doporučených technologických postupů (např. způsobů upevňování) může vést ke znehodnocení funkčnosti systému diffusheet® „k“. Zdánlivě podobné materiály mohou mít některé fyzikální vlastnosti značně odlišné. Využití jiných než předepsaných materiálů se projevuje především závadami v exponovaných částech dřevostaveb (2D nebo 3D teplotní a vlhkostní pole).

Kontaktní zateplení staršího rodinného domu OKAL. Kontaktní zateplení staršího zděného domu

 

Diffutop®

Zdravé vnitřní prostředí, energetická úspornost staveb, jednoduchost provádění i architektonická flexibilita jsou hlavními příčinami rychlého rozšiřování obvodových a střešních plášťů typu „diffu“. Tyto pláště byly uvedené společností Insowool na trh oficiálně v roce 2008. Původní diffuwall® se drobnými konstrukčními úpravami v roce 2010 rozvětvil na konkrétně zaměřené konstrukce. Zateplení stropů posledních podlaží pod nevytápěnými půdami s deskami Pavatex v interiéru nese od té doby název diffutop®.Konstrukce stropů ve standardu diffutop® odborně realizují proškolené stavební firmy, které stavějí na základě technické dokumentace a podkladů zpracovaných společností INSOWOOL.

S problémem tohoto typu se setkáváme jednak u konstrukcí stropů pod nevytápěnými půdami, jednak u konstrukcí stropů bungalovů. Interiéry pod těmito částmi konstrukcí jsou vždy více náchylné k vyšším tepelným ztrátám v zimě a naopak k přehřívání v letním období. Stejně tak je zde výrazněji akcentován problém prostupu vodních pár. Proto se doporučuje vytvářet tyto konstrukce jako difúzně otevřené. Pro účely zateplení se z výše uvedených důvodů výborně hodí desky PAVATEX Pavatherm-Plus a Pavatherm-Combi, možné je použít i desky Isolair a Diffutherm v kombinaci s vhodnou vláknitou tepelnou izolací. Uvedené desky Pavatex jsou dostatečně tuhé a mají výborné tepelně-izolační i akumulační vlastnosti. Doporučuje se používat je v minimální tloušťce 60 mm. Protože jsou po obvodě opatřené perem a drážkou, nemusejí se napojovat v místech podpor a vytváří hladký povrch pod tenkovrstvou omítku. Desky se upevňují výhradně mechanicky, pomocí vrutů s dostatečně velkou hlavou.
Kontakty na zkušené a odborně proškolené realizační firmy jsou k dispozici rovněž u společnosti INSOWOOL.

CERTIFIKOVANÉ DIFÚZNĚ OTEVŘENÉ zateplení stropu bungalovu a stropu posledního podlaží pod nevytápěnou půdou
Tato konstrukce se používá jako difúzně otevřená konstrukce zateplení stropů posledního podlaží pod nezateplenými půdami a stropů bungalovů. Základní podmínkou její spolehlivé funkce je, aby půdní prostory nezateplené půdy resp. bungalovu byly větrané. Souvrství neobsahuje žádnou parozábranu. Rozdíl v uspořádání jednotlivých materiálových vrstev u konstrukce stropu posledního podlaží a konstrukce stropu bungalovu není z hlediska stavební fyziky žádný. Ze statického hlediska spočívá rozdíl ve způsobu namáhání a tím i v rozměrech primárních nosných prvků (ohýbaných trámů, tažených dolních pásnic příhradových vazníkù). Spodní pásnice příhradových vazníků podle statického výpočtu, minimální rozměr musí být 50×120 mm (z důvodu zachování deklarované požární odolnosti). Z konstrukčního hlediska musíme u zateplení stropů posledního podlaží ještě navíc přidat vhodně konstruovanou pochozí vrstvu, která zachovává atribut difúzní otevřenosti.
Charakteristické vlastnosti certifikovaného systému diffutop®
- nepoužívá parozábrany ani jiné fólie
- velmi účinně brání úniku tepla
- významným způsobem zabraňuje přehřívání interiérů v letním období
- umožňuje průchod vodní páry difúzí
- vyrovnává vlhkost v interiérech
- zajišťuje velice dobré zvukoizolační vlastnosti staveb
- celoročně přispívá k teplotní stabilitě objektu
- zajišťuje velmi dobrou požární odolnost
- zvyšuje přirozenou cestou kvalitu ovzduší v interiéru
- je plně ekologický
- konstrukce v zimním období vysýchá
- má schopnost regenerace při nadměrném navlhnutí

Konstrukce typu diffutop® byla podrobena všem předepsaným zkouškám a je na ni vydán platný certifikát Autorizovanou osobou 212, Certifikačním orgánem č. 3048, CSI a.s. Praha.

Certifikát číslo : AO212/C5a/2014/0451K/P

Konstrukce diffutop® je navržena jako difúzně otevřený systém zateplení dřevěných trámových stropů pod nevytápěnými půdami a dále stropů bungalovů.

Zejména bungalovy jsou typické velkou plochou stropů vzhledem k ploše půdorysu. Proto je konstrukce stropu u bungalovů rozhodujícím faktorem jak pro jejich tepelné ztráty (zimní energetika), tak i pro jejich tepelnou stabilitu v interiéru (přehřívání interiérů v létě, letní energetika). Tepelně technické parametry konstrukcí diffutop® jsou proto automaticky nastavené tak, aby byly odpovídajícím způsobem lepší, než tytéž parametry u ostatních konstrukcí obvodových a střešních plášťů v systémech „diffu“.

Existují dvě základní charakteristiky konstrukce, které mají pro jejího uživatele zásadní význam:
- Součinitel prostupu tepla U, který indikuje tepelné ztráty s ohledem na vytápění objektu, tzv. „zimní energetika budovy“. Součinitel prostupu tepla U se udává v jednotkách W/(m2.K). Čím nižší je hodnota U, tím nižší jsou tepelné ztráty konstrukcí.
- Fázové posunutí teplotního kmitu ψ udává dobu prohřátí konstrukce v letním období, indikuje tepelnou stabilitu v interiéru a případnou potřebu instalovat klimatizaci pro chlazení příslušných prostor („letní energetika budovy“). Fázové posunutí teplotního kmitu ψ se udává v hodinách. Čím delší je hodnota ψ, tím větší tepelnou stabilitu příslušný prostor bude mít.

Pro lehké konstrukce střech plochých a střech se sklonem do 45° norma ČSN 73 0540-2:2011
- Požaduje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše UN,20 = 0,30 W/(m2.K)
- Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše Urec,20 = 0,20 W/(m2.K)
- Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy Upas,20 = 0,15 – 0,10 W/(m2.K)

Z energetického hlediska jsou proto jednotlivé varianty konstrukce diffutop® navrženy ve čtyřech různých variantách, nabízejících různé kombinace hodnot U a ψ, jak udává následující tabulka. Důraz na omezení přehřívání podkroví je akcentován zejména u variantEconomy Plus a Pasiv.

Předpokládá se, že strop bungalovu je ve většině případů tvořen tenkovrstvou omítkou se štukovým povrchem, provedenou přímo na desky Pavatex. Samotná štuková omítka však není pro funkci konstrukcí diffutop® potřebná. Pro utěsnění případných spár mezi deskami je předepsané jen natažení „lepidla“ na bázi minerálních pojiv (užívané jako podkladní vrstva pod samotné tenkovrstvé omítky). Lepidlo je vyztužené síťkou, tloušťka lepidla 5 mm. Vrstva lepidla má funkci primární parobrzdy a zajištění potřebné vzduchotěsnosti.

Je možné provést zavěšený podhled nebo interiérovou pohledovou deskou (kotveno do podkladního nosného roštu, nikoliv do desek Pavatex).


Z materiálového a geometrického hlediska je v obytných místnostech konstrukce diffutop® uspořádána následovně:

*) typy schválených desek : PAVATHERM-PLUS, PAVATHERM-COMBI, ISOLAIR, DIFFUTHERM
Upozornění 1: využitím desek ISOLAIR namísto levnějších desek PAVATHERM-PLUS a PAVATHERM-COMBI je možné u nabízených konstrukcí ještě zvýšit jejich akumulační schopnost – tedy i hodnotu ψ, a to beze změny součinitele prostupu tepla U
Upozornění 2: použitím lehčí desky PAVATHERM-COMBI lze při větších tloušťkách dosáhnout nepatrně nižšího součinitele prostupu tepla U.
Upozornění 3: použití větších tlouštěk desek (Pavatherm-Combi 120 mm, Pavatherm-Plus 120 – 140 – 160 mm) se dosáhne podstatně lepších tepelně akumulačních a izolačních vlastností. Certifikát na konstrukci zůstává v platnosti.
Požární odolnost: Konstrukce mají minimální požární odolnost ze strany interiéru 30 minut (zkoušky PAVUS, certifikát)

Upevňování desek ze strany exteriéru.
Na spodní líc stropních nosníků (dolních pásnic vazníků) je kolmo k jejich směru upevněný dřevěný rošt z latí 40/60 mm. Osová vzdálenost latí roštu je 400 mm. Latě jsou na spodní líc nosné konstrukce připevněné pomocí ocelových vrutů s antikorozní úpravou, min. rozměr vrutu 5,0×100 mm. Použijí se stavební samozávrtné vruty (frézka pod hlavičkou vrutu, automatické zapuštění hlavy do povrchu latě při montáži, stavební vruty RAPI-TEC SK (průměr vrutu 6 mm) nebo RAPITEC 2010(průměr vrutu 5 mm), dodavatel společnost HPM TEC, s.r.o.). V případě dalšího přitížení ze strany interiéru se vruty navrhnou statickým výpočtem a posoudí se na únosnost v tahu a na protažení hlavičky vrutu latí.
Ze strany interiéru jsou v místech podkladního laťového roštu upevněné dřevovláknité desky Pavatex v základních tloušťkách 60 nebo 100 mm. Desky se navzájem napojují na pero a drážku. Do laťového roštu se přišroubují vruty o rozměru 6,0×100 mm (desky Pavatex tloušťky 60 mm) nebo vruty o rozměru 6,0×140 mm (desky Pavatex tloušťky 100 mm). Maximální vzdálenost vrutů v každé lati je od sebe 150 mm. Použijí se stavební samozávrtné vruty. Minimální průměr hlavy vrutu je 14 mm (stavební vruty RAPI-TEC SK, dodavatel společnost HPM TEC, s.r.o.).

Tenkovrstvé omítky:
Na dřevovláknité desky Pavatex je možno aplikovat vhodné tenkovrstvé omítky zcela běžným způsobem. Desky se pod omítky nepenetrují. Základní lepící malta s výztužnou mřížkou v tloušťce 5 mm je dostatečná vrstva k tomu, aby byla dosažena potřebná vzduchotěsnost (ověřeno blower door testem). Dále lze povrch v interiéru opatřit jakoukoliv interiérovou omítkou na silikátové (ev. silikonové) bázi, nejčastěji se používá hladká štuková omítka. Nebo přes laťový rošt namontovat dřevěný palubkový obklad.

Doporučené, ověřené a spolehlivé jsou interiérové omítky od dodavatelů v souladu s vydaným certifikátem na souvrství diffutop®

Technologické poznámky.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat prostorům s vlhkým provozem (např. koupelny), kde je nutné v omítce použít parobrzdnou vrstvu.Na horní líc tepelné izolace Knauf Insulation „diffu“ je vhodné umístit kontaktní pojistnou hydroizolaci s co nejnižší hodnotou ekvivalentní difúzní tloušťkou. Vhodná je například membrána Isocell Omega Light, Sd=0,02 m. Její vložení poskytuje částečnou ochranu izolace proti přímému zatečení vody (porucha střešního pláště). Zásadní podmínkou pro funkčnost konstrukce diffutop® je provětrávání půdního prostoru.

Z hlediska provádění je především třeba věnovat pozornost kvalitnímu provedení primární parobrzdné vrstvy (lepící malta s perlinkou) tak, aby nemohlo dojít k proudění vlhkého vzduchu dřevovláknitými deskami. Proudění vzduchu se zamezuje zejména souvislou vrstvou lepidla s perlinkou. A utěsněním všech spár k navazujícím sousedním konstrukcím, zejména prostupy komínů, vzduchotechniky apod. Prouděním se totiž transportuje až několik set krát větší množství vlhkosti, než je tomu mechanismem difúze. Naproti tomu lokální poškození parobrzdné vrstvy (například propíchnutí hřebíkem, zašroubovaný vrut) nemá na chování konstrukce technicky významný vliv. Konstrukcemi, vhodnými k upevňování, jsou pouze dřevěný laťový rošt a pásnice vazníků nebo stropnice. Dřevovláknité desky jsou v tomto smyslu pouze plášťovými materiály.

Upozornění:
Společnost Insowool důrazně upozorňuje na možnost snížení požární odolnosti, ohrožení funkční spolehlivosti, životnosti a regenerační schopnosti difúzně otevřených konstrukcí zateplení bungalovů v systému diffutop® v případě použití jiných než předepsaných materiálů a jejich tloušťek a dále předepsaných technologických postupů (např. způsobů upevňování). Zdánlivě podobné materiály mohou mít některé fyzikální vlastnosti značně odlišné. Využití jiných než předepsaných materiálů se projevuje především závadami v exponovaných částech dřevostaveb (2D nebo 3D teplotní a vlhkostní pole) a v případě změny izolačních materiálů i snížením požární odolnosti.

Desky Pavatherm-Plus na laťovém roštu Příprava lepící malty zubovým hladítkem pod výztužnou síťku.

 

Diffuroof® „e“

Zdravé vnitřní prostředí, energetická úspornost staveb, jednoduchost provádění i architektonická flexibilita jsou hlavními příčinami rychlého rozšiřování obvodových a střešních plášťů typu „diffu“. Tyto pláště byly uvedené společností Insowool na trh oficiálně v roce 2008. Původní diffuwall® se drobnými konstrukčními úpravami v roce 2010 rozvětvil na konkrétně zaměřené konstrukce. Střešní plášť s deskami Pavatex nad krokvemi nese od té doby název diffuroof® „e“.
Konstrukce střešních plášťů ve standardu diffuroof® „e“ odborně realizují proškolené stavební firmy, které stavějí na základě technické dokumentace a podkladů zpracovaných společností INSOWOOL.
Kontakty na zkušené a odborně proškolené realizační firmy jsou k dispozici rovněž u společnosti INSOWOOL.CERTIFIKOVANÉ DIFÚZNĚ OTEVŘENÉ zateplení střešního pláště deskami nad krokvemi
Tato konstrukce se používá všude tam, kde máme možnost umístit tepelnou izolaci z dřevovláknitých desek nad krokvemi. Zajistíme tím dokonalé přerušení tepelných mostů tvořených krokvemi. Dřevovláknitá deska může za jistých okolností současně sloužit jako pojistná hydroizolace. Souvrství neobsahuje žádnou parotěsnou fólii. Společnost INSOWOOL nabízí tato řešení pod názvem diffuroof® „e”.
Charakteristické vlastnosti certifikovaného systému diffuroof® „e“
- nepoužívá parozábrany ani jiné fólie
- velmi účinně brání úniku tepla
- významným způsobem zabraňuje přehřívání interiérů v letním období
- umožňuje průchod vodní páry difúzí
- vyrovnává vlhkost v interiérech
- zajišťuje velice dobré zvukoizolační vlastnosti staveb
- celoročně přispívá k teplotní stabilitě objektu
- zajišťuje velmi dobrou požární odolnost
- zvyšuje přirozenou cestou kvalitu ovzduší v interiéru
- je plně ekologický
- konstrukce v zimním období vysýchá
- má schopnost regenerace při nadměrném navlhnutí

Konstrukce typu diffuroof® „e“ byla podrobena všem předepsaným zkouškám a je na ni vydán platný certifikát Autorizovanou osobou 212, Certifikačním orgánem č. 3048, CSI a.s. Praha.

Certifikát číslo : AO212/C5a/2014/0451N/P

Konstrukce diffuroof® „e“ je navržena jako difúzně otevřený systém zateplení střešního pláště ze strany exteriéru, navíc s důrazem na omezení rizika vzniku přehřívání podkroví v letním období. Omezení přehřívání podkroví je nejvýraznější zejména u variantEconomy Plus a Pasiv.

Existují dvě základní charakteristiky konstrukce, které mají pro jejího uživatele zásadní význam:
- Součinitel prostupu tepla U, který indikuje tepelné ztráty s ohledem na vytápění objektu, tzv. „zimní energetika budovy“. Součinitel prostupu tepla U se udává v jednotkách W/(m2.K). Čím nižší je hodnota U, tím nižší jsou tepelné ztráty konstrukcí.
- Fázové posunutí teplotního kmitu ψ udává dobu prohřátí konstrukce v letním období, indikuje tepelnou stabilitu v interiéru a případnou potřebu instalovat klimatizaci pro chlazení příslušných prostor („letní energetika budovy“). Fázové posunutí teplotního kmitu ψ se udává v hodinách. Čím delší je hodnota ψ, tím větší tepelnou stabilitu příslušný prostor bude mít.

Pro lehké konstrukce střech plochých a střech se sklonem do 45° norma ČSN 73 0540-2:2011
- Požaduje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše UN,20 = 0,24 W/(m2.K)
- Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše Urec,20 = 0,16 W/(m2.K)
- Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy Upas,20 = 0,15 – 0,10 W/(m2.K)

Z energetického hlediska jsou proto jednotlivé varianty konstrukce diffuroof® „e“ navrženy na čtyři různé kombinace hodnot U a ψ, jak udává následující tabulka. Tloušťka konstrukce je udávána včetně tloušťky předstěny ze strany interiéru. Tloušťka předstěny je 40 mm a buď je nebo není vyplněná tepelnou izolací.


- U konstrukce diffuroof® „e“ je zakázáno vyplňovat ve vlhkých provozech vzduchovou mezeru předstěny tepelnou izolací.
- U konstrukce diffuroof® „e“ platí hodnoty uvedené bez závorky pro mezeru předstěny tl. 40 mm vyplněnou tepelnou izolací.
- U konstrukce diffuroof® „e“ platí hodnoty uvedené v závorce pro mezeru předstěny bez tepelné izolace.

Z materiálového a geometrického hlediska je v obytných místnostech konstrukce diffuroof® „e“ podle variant uspořádána následovně:

*) bez tepelné izolace ve vlhkých provozech
**) typy schválených desek : ISOLAIR, PAVATHERM-PLUS, PAVATHERM-COMBI

Upozornění 1: využitím desek ISOLAIR namísto levnějších desek PAVATHERM-PLUS a PAVATHERM-COMBI je možné u nabízených konstrukcí ještě zvýšit jejich akumulační schopnost – tedy i hodnotu ψ, a to beze změny součinitele prostupu tepla U.
Upozornění 2: použitím lehčí desky PAVATHERM-COMBI lze při větších tloušťkách dosáhnout nepatrně nižšího součinitele prostupu tepla U.
Upozornění 3: použití větších tlouštěk desek (Pavatherm-Combi 120 mm, Pavatherm-Plus 120 – 140 – 160 mm) se dosáhne podstatně lepších tepelně akumulačních a izolačních vlastností. Certifikát na konstrukci zůstává v platnosti.

Požární odolnost: Konstrukce mají minimální požární odolnost ze strany interiéru 30 minut (zkoušky PAVUS, certifikát Klasifikace požární odolnosti).

Upevňování desek ze strany exteriéru.
Na horní líc krokví je osazena vnější vrstva z dřevovláknitých desek Pavatex, tloušťka desek 60 – 80 – 100 mm (podle varianty), případně větší. Desky se upevňují přes kontralatě do krokví. Desky Pavatherm- Plus se pokládají tužší vrstvou Isolair nahoru. Pro upevnění se použijí ocelové vruty s antikorozní úpravou, min. průměr vrutu 8 mm. Délka vrutu vychází z požadavku, aby minimální hloubka zapuštění vrutu do krokve byla 80 mm. Současně se doporučuje umísťovat vruty ve sklonu 25° od kolmice ke střešní rovině, ve směru spádu střechy. Doporučuje se používat stavební samozávrtné vruty (frézka pod hlavičkou vrutu, automatické zapuštění hlavy do povrchu latě při montáži). Pro desky Pavatex tloušťky 60 mm tak vychází vrut minimálně délky 200 mm, pro desky Pavatex tloušťky 100 mm vychází vrut minimálně délky 240 mm (při výšce kontralatí 40 mm). Vhodné jsou vruty od výrobce HPM-TEC, s.r.o. Typ vrutu RAPI-TEC HBS (bez podložky) : 8,0×200/84+R – 8,0×240/84+R.
Technologické poznámky.
Na horní líc desek Pavatex je vždy vhodné umístit kontaktní pojistnou hydroizolaci Isocell Omega Light s ekvivalentní difúzní tloušťkou Sd = 0,02 m a spoje jednotlivých pásů důsledně slepit. Pojistná hydroizolace se upevňuje spolu s deskami Pavatex přes kontralatě do krokví krovu. Kontralatě potom automaticky vytvářejí nad pojistnou hydroizolací povinnou provětrávanou vzduchovou mezeru min. tloušťky 40 mm. Pro menší sklony střech se tloušťka mezery zvyšuje.
Desky se kladou od okapu směrem ke hřebeni. Spoj pero-drážka umožňuje vzájemné napojování desek kdekoliv mezi krokvemi. Svislé spáry mezi deskami musí být „na vazbu“ se vzájemným přesahem o 300 mm.

Z hlediska provádění je především třeba věnovat pozornost kvalitnímu provedení parobrzdné vrstvy (deska OSB) tak, aby nemohlo dojít k proudění vlhkého vzduchu spárami. Proudění vzduchu se zamezuje důsledným přelepením nebo slepením spár mezi deskami. A přelepení všech spár k navazujícím sousedním konstrukcím, zejména střešní okna, prostupy vzduchotechniky apod. Prouděním se totiž transportuje až několik set krát větší množství vlhkosti, než je tomu mechanismem difúze. Naproti tomu lokální poškození parobrzdné vrstvy (například propíchnutí hřebíkem, zašroubovaný vrut) nemá na chování konstrukce technicky významný vliv. Konstrukcemi, vhodnými k upevňování, jsou pouze samotný krov, dřevěné rošty a desky OSB. Dřevovláknité desky jsou v tomto smyslu pouze plášťovými materiály.

Upozornění:
Společnost Insowool důrazně upozorňuje na možnost snížení požární odolnosti, ohrožení funkční spolehlivosti, životnosti a regenerační schopnosti difúzně otevřených konstrukcí zateplení střešního pláště v systému diffuroof® „e“ v případě použití jiných než předepsaných materiálů a jejich tloušťek a dále předepsaných technologických postupů (např. způsobů upevňování). Zdánlivě podobné materiály mohou mít některé fyzikální vlastnosti značně odlišné. Využití jiných než předepsaných materiálů se projevuje především závadami v exponovaných částech dřevostaveb (2D nebo 3D teplotní a vlhkostní pole) a v případě změny izolačních materiálů i snížením požární odolnosti.

Diffusheet® „r“

Zateplení pomocí dřevěného roštu je výhodné z několika hledisek. Předně není nutné provést cenově nákladné vyrovnání zateplovaného povrchu (zejména zdivo starších objektů obvykle nebývá rovné). Na zateplovanou fasádu se osadí a vyrovná svislý dřevěný rošt. Přitom je také možné provést nové rozvody v budově (např. kabelové), které se vedou po původní fasádě. Na rošt se poté mechanicky připevní desky Pavatex. Mezera mezi dřevovláknitou deskou a původní fasádu se vyplní ekologickou minerální izolací Knauf Insulation „diffu”. Povrch nové fasády může být tvořen tenkovrstvou omítkou nebo obkladem na provětrávané vzduchové mezeře.Před použitím systému je nutné provést odborné posouzení konstrukce z pohledu stavební fyziky a mechanické únosnosti zateplované stěny. Rovněž je nutné ověřit vlhkost stěny, zejména v úrovni terénu.CERTIFIKOVANÉ DIFÚZNĚ OTEVŘENÉ zateplení staršího zdiva nebo dřevostavby

Konstrukce typu diffusheet® byla podrobena předepsaným zkouškám a je na ni vydán platný certifikát Autorizovanou osobou 212, Certifikačním orgánem č. 3048, CSI a.s. Praha.
Zateplovací systém WEBER – diffusheet® (Pavatex + tenkovrstvá omítka WEBER)
Certifikát číslo : AO212/C5a/2013/0521a/P

Zateplovací systém JUB – diffusheet® (Pavatex + tenkovrstvá omítka JUB)
Certifikát číslo : AO212/C5a/2014/0537/P

Konstrukce diffusheet® „r“ je zateplení obvodového pláště, s důrazem na zachování difúzní otevřenosti konstrukce (možnost prostupu vodních par) a omezení rizika vzniku přehřívání interiérů v letním období.

Konstrukce diffusheet® „r“ je vhodná v případě, kdy
- chceme dosáhnout výrazného snížení tepelných ztrát zateplovanými stěnami
- zachovat difúzní otevřenost stěny (propustí zbytkovou vlhkost obsaženou ve zdivu)
- nezabývat se vyrovnáváním stávajících omítek (rovinnost povrchu se zajistí vyrovnáním svislého nosného roštu).
Existují dvě základní charakteristiky konstrukce, které mají pro jejího uživatele zásadní význam:
- Součinitel prostupu tepla U, který indikuje tepelné ztráty s ohledem na vytápění objektu (tzv. „zimní energetika budovy“). Součinitel prostupu tepla U se udává v jednotkách W/(m².K). Čím nižší je hodnota U, tím nižší jsou tepelné ztráty konstrukcí.
- Fázové posunutí teplotního kmitu ψ, které udává dobu prohřátí konstrukce v letním období a indikuje tepelnou stabilitu v interiéru (a případnou potřebu instalovat klimatizaci pro chlazení příslušných prostor – „letní energetika budovy“). Fázové posunutí teplotního kmitu ψ se udává v hodinách. Čím delší je hodnota ψ, tím větší tepelnou stabilitu příslušný prostor bude mít. Zlepšení tohoto parametru je vždy výrazné u starších dřevostaveb.

Pro těžké konstrukce venkovních stěn (typicky zděné budovy) norma ČSN 73 0540-2:2011
- Požaduje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše UN,20 = 0,30 W/(m2.K)
- Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše Urec,20 = 0,25 W/(m2.K)
- Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy Upas,20 = 0,18 – 0,12 W/(m2.K)
Pro lehké konstrukce venkovních stěn (typicky dřevostavby) norma ČSN 73 0540-2:2011
- Požaduje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše UN,20 = 0,30 W/(m2.K)
- Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše Urec,20 = 0,20 W/(m2.K)
- Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy Upas,20 = 0,18 – 0,12 W/(m2.K)

Z energetického hlediska se jednotlivé varianty konstrukce diffusheet® „r“ odlišují jak tloušťkami použitých dřevovláknitých desek Pavatex (60 nebo 100 mm), tak výškou roštu, na který tyto desky upevňujeme. Tloušťka desek Pavatex rozhoduje o tepelné stabilitě (akumulační schopnosti) zateplení; funguje ovšem současně jako plnohodnotná tepelná izolace a „nosič“ případné úpravy tenkovrstvou omítkou. Výškou roštu, který se vyplňuje ekologickou difúzní minerální izolací, ovlivňujeme především radikální zvýšení součinitele prostupu tepla U.

Protože se jedná o konstrukci dodatečného zateplení, které může být provedeno na různé druhy podkladů (zdivo z plných cihel, zdivo z dutinových cihel, pórobetony, starší dřevostavby, např. OKAL atd., vše v různých tloušťkách), není možné udat součinitele prostupu tepla celých stěn, ale pouze tepelné odpory vybraných tlouštěk zateplení. Projektant zateplení budovy musí z hlediska stavební fyziky dopočítat a posoudit:
- výsledný součinitel prostupu tepla U
- bilanci difúze vodní páry stěnou
- výslednou hodnotu fázového posunutí teplotního kmitu ψ

Následující tabulka uvádí pouze vybrané, často používané skladby zateplení v systému diffusheet® „r“. Celková tloušťka zateplení je určená z předpokladu, že na povrch dřevovláknitých desek Pavatex Diffutherm nebo Pavatex Isolair je aplikovaná difúzní tenkovrstvá omítka.


Kotvení desek ze strany exteriéru:
Desky Pavatex se z vnější strany kotví mechanicky do nosné svislé sloupkové konstrukce. Nejběžnější způsob jsou průmyslové spony s použitím pneumatické sponkovačky. Používají se spony se širokým hřbetem 27 mm a průměrem drátu nejméně 1,8 mm. Tyto podmínky splňují spony Haubold BS 29000. Spony jsou vhodné zejména pod tenkovrstvou omítku. Druhou variantou jsou vruty s hlavičkou min 14 mm. jejich použití je možné i pod omítku, vhodnější jsou pro provětrávanou fasádu s obkladem. Poslední variantou kotvení jsou vruty s talířovými podložkami.

Tenkovrstvé omítky:
Na dřevovláknité desky Pavatex (typ Isolair a Diffutherm) je možno aplikovat vhodné tenkovrstvé omítky zcela běžným způsobem. Desky je možné pod omítky JUB penetrovat. Základní lepící malta v tloušťce min. 5 mm s výztužnou mřížkou se aplikuje přímo na povrch. Dále se povrch exteriéru opatří systémovou omítkou „diffu“ na silikátové nebo silikonové bázi, ať už s hlazeným nebo strukturálním povrchem.
Obklad na provětrávané vzduchové mezeře:
Pokud by se na fasádu použil obklad na provětrávané vzduchové mezeře, potom by se pochopitelně pronikavě snížily hodnoty difúzního odporu (předpokládaná ekvivalentní difúzní tloušťka omítky je Sd=0,33 m), tj. zvýšila by se propustnost stěny pro vodní páru. Obklad provětrávané fasády upevňujeme na sekundární svislý rošt, který je sám uchycený vruty do roštu primárního. V případě provětrávané fasády je pak možné alternativně užít desky Pavatherm-Plus nebo Pavatherm-Combi (ve stejných tloušťkách). Na povrch dřevovláknitých desek (líc do větrané mezery) se doporučuje kontaktně umístit větrovou zábranu (vysoce difúzně propustnou membránu), která je UV stabilizovaná.

Upozornění: konstrukce zateplení s obkladem na provětrávané vzduchové mezeře nespadá pod certifikované zateplovací systémy Weber-diffusheet® a JUB-diffusheet®.
Veškerá upevňování v systému diffusheet® „r“ se provádějí „na sucho“, takže se nepoužívá žádný lepící tmel atd. To zajišťuje zachování difúzní otevřenosti konstrukce. Rovinnost povrchu konstrukce zateplení se dosahuje vyrovnáním primárního roštu. Hladkost vnějšího povrchu zateplení je automaticky zajištěna tím, že doporučené desky Pavatex jsou po obvodě opatřené spojem na pero a drážku.

Upozornění:
Společnost Insowool důrazně upozorňuje na možnost ohrožení funkční spolehlivosti, životnosti a regenerační schopnosti difúzně otevřených konstrukcí zateplení obvodových stěn v systému diffusheet® „r“ v případě, že se neprovede řádné stavebně fyzikální posouzení celého souvrství stávající stěna + diffusheet® „r“. Rovněž je třeba věnovat zásadní pozornost mechanickým vlastnostem stěny z hlediska únosnosti kotevních prvků, jímž je konstrukce zateplení k zateplované stěně přichycena. Zásadně je třeba používat pouze doporučené typy dřevovláknitých desek, a to s ohledem na jejich tepelné a vlhkostní charakteristiky (např. hydrofobizaci aj.). Použití jiných než doporučených materiálů a doporučených technologických postupů (např. způsobů upevňování) může vést ke znehodnocení funkčnosti systému diffusheet® „r“. Zdánlivě podobné materiály mohou mít některé fyzikální vlastnosti značně odlišné. Využití jiných než předepsaných materiálů se projevuje především závadami v exponovaných částech dřevostaveb (2D nebo 3D teplotní a vlhkostní pole).

Zateplování staršího zděného rodinného domu

 

 

Designed by Edinburgh Taxi