Financování

Před realizací:

Pro financování stavby, které je jedním z nejdůležitějších kroků co na Vás čeká hned na začátku rozhodnete-li se stavět, máme finančního poradce, který Vám pomůže vybrat úvěr či půjčku jenž bude pro Vás nejvýhodnější.

 

Základní informace o hypotečních úvěrech:

Základní informace o hypotečních úvěrech:

Hypotéka je nejvýhodnější (a často jediný) způsob, jak získat prostředky na financování vlastního bydlení, když úspory nestačí. A ty stačí málokomu. Díky tuhému konkurenčnímu boji dnes existuje široká škála hypotečních úvěrů, které vzájemně odlišuje nejen jejich výše, doba splácení, délka fixace a možnost předčasného splacení či výše LTV (loan-to-value ratio), ale také způsob výpočtu úrokové sazby (klasické hypotéky s pevnou úrokovou sazbou fixovanou na několik let dopředu i variabilní hypotéky s plovoucí neboli floatingovou sazbou), účelovost (hypoteční úvěr určený výhradně na koupi, stavbu nebo stavební úpravy nemovitosti a proti němu neúčelová americká hypotéka) či výše poplatků, které jsou se zřízením hypotečního úvěru a jeho následným umořováním spojené. Na trhu vždy najdeme také celou řadu akčních hypotečních nabídek, které v redakci pravidelně sledujeme a informujeme vás o nich.
 
Před několika lety byly hypoteční úvěry výsadou spíše bohatší části populace. Ostatní si totiž nemohli dovolit splácet mnohdy i několik desítek tisíc korun měsíčně. Hypotéky se ale staly podstatně dostupnějšími, neboť došlo k postupnému snižování úrokových sazeb, což v kombinaci s prodloužením doby půjčky snížilo průměrnou měsíční splátku. Nabídka bank je poměrně vyrovnaná, výrazněji se liší v doplňkových službách a programech.

 

Proč jsou hypotéky stále populárnější:

 

 Postupný pokles ceny peněz na peněžních a kapitálových trzích. Vývoj průměrných úrokových sazeb vytvořil příznivý prostor pro snižování úrokových sazeb z hypotečních úvěrů a zvýšení jejich dostupnosti.

  Možnosti (počínaje rokem 1998) odpočtu zaplacených úroků z hypotečních úvěrů nebo úvěrů ze stavebního spoření použitých na uspokojení bytové potřeby daňového poplatníka od základu daně z příjmů fyzických osob.

  Výsledné reálné zatížení u hypotéky se státní podporou může činit i méně než 3,5 procenta ročně.

  Dlouhodobé splácení úvěru až desítky let, což znamená nižší zátěž pro rodinné finance.

 

Kdo může požádat o hypotéku?

  Občan České republiky s trvalým pobytem na území ČR, nebo osoby, které mají takovou osobu za manžela či manželku.

  Občané EU s trvalým pobytem na území ČR

  Projednává se návrh na „celounijní hypoteční trh“ (kolem roku 2010)

 

Co může být financováno hypotečním úvěrem?

  koupě, výstavba či rekonstrukce nemovitosti

  modernizace a údržba nemovitosti

  vypořádání dědictví nebo společného jmění manželů

stále častěji také sousedící pozemky a funkční stavby

 

Co může být objektem hypotéky?

  koupě, výstavba či rekonstrukce nemovitosti

  modernizace a údržba nemovitost

  vypořádání dědictví nebo společného jmění manželů

  stále častěji také sousedící pozemky a funkční stavby

 

Výše hypotečního úvěru

  Je omezena hodnotou zastavených nemovitostí (jistin), klasicky a nejčastěji do maximální výše 70 % z ceny nemovitosti a schopností klienta splácet.

  Na trhu jsou i tzv. 100% hypotéky, kdy je možno získat úvěr na celou nemovitost.

  Minimální výši hypotéky mají jednotlivé hypoteční banky rozdílné.

 

Doba splatnosti hypotéky

  Úvěr musí být splacen nejpozději do určitého věku žadatele (kolem 70 let – podle banky)

  splácení úvěru je v rozmezí 5 – 30 let. V případě finanční podpory státu je max. doba splácení 20 let.

 

Příklady kombinace úvěrů, které je možné získat (podle nabídek hypotečních bank)

  se stavebním spořením (výhodná kombinace hypotéky a stavebního spoření se státní podporou)

  s kapitálovým životním pojištěním (kapitálová hodnota je použita na splácení úvěru)

 

Co je dobré vědět před vstupem do hypoteční banky?

Hypoteční úvěry jsou poskytovány podle zákonem stanovených pravidel, které banka musí respektovat. Jedná se zejména o:

  obvyklá cena je cena stanovená bankou, to znamená že banka může (s ohledem na možná rizika) upravit směrem dolů i nahoru cenu uvedenou ve znaleckém odhadu ceny nemovitosti provedeném odhadcem

  zástavou pro hypoteční úvěr musí být nemovitost, navíc však může banka požadovat i jiné dozajištění (ručitelské prohlášení, biankosměnku, aj.) k zajištění lze využít pořizovanou či jinou nemovitost (např. nemovitost ve vlastnictví 3. osoby), zastavena může být i rozestavěná nemovitost (zapsaná v katastru nemovitostí)

  žadatel musí disponovat dostatečnými příjmy pro splácení požadovaného úvěru

  samozřejmě musí mít co nejvíce ujasněnou představu o vlastním investičním záměru, tedy jak chce nové bydlení získat, od koho či s čí pomocí a jak jej financovat.

 

Co by Vás mělo zajímat při volbě hypoteční banky?

  1. výše úrokové sazby, její fixaci a zůsob stanovení na nové období,
  2. možnosti a způsoby přdčasného splácení,
  3. podíl hypoteční banky na trhu (souvisí s profesionalitou a kvalitou poskytovaných služeb, včetně poradenství),
  4. jaký a kdy zaplatím poplatek za vyřízení úvěru (některé banky poplatek vybírají předem, jiné až po schválení úvěru),
  5. postup při oceňování nemovitostí, popřípadě, kdo vypracuje znalecký posudek,
  6. v případě vašeho zájmu, některé hypoteční ústavy již poskytují úvěr na stavbu svépomocí,
  7. měla by nás zajímat, jaké další možnosti nabízí hypoteční banky v kombinaci s jinými produkty (pojištěním apod.),
  8. délka vyřízení úvěru od okamžiku doložení všech potřebných dokladů,
  9. jakou banka nabízí minimální výši hypotečního úvěru (některé banky nabízejí již částku 200 tisíc korun).
Úvěry ze stavebního spoření:
Překlenovací úvěr i úvěr ze stavebního spoření je určen na financování bytových potřeb klienta, a to na území České republiky a v souladu se zákonem o stavebním spoření č. 96/1993 Sb., v platném znění. Nabízíme vám alespoň stručný přehled možností využití úvěru.
Jak již bylo zmíněno výše, překlenovací úvěr i úvěr ze stavebního spoření je určen na financování bytových potřeb klienta, a to na území České republiky a v souladu se zákonem o stavebním spoření č. 96/1993 Sb., v platném znění. Nabízíme vám alespoň stručný přehled možností využití úvěru. Položky označené „*“ nelze financovat jako jedinou položku, mohou být proplaceny pouze v rámci financování širšího okruhu prací, pokud bude řádně doložen účel, tzn. u výstavby stavebním povolením, u oprav a modernizací stavebním povolením, ohlášením nebo rozpočtem na širší rozsah prací.

Položky označené jako „ne„ nelze financovat jako jedinou položku; mohou být proplaceny v rámci financování širšího okruhu prací, pokud bude řádně doložen účel, tzn. u výstavby stavebním povolením, u oprav a modernizací stavebním povolením, ohlášením nebo rozpočtem na širší rozsah prací.

POLOŽKOVÝ SEZNAM:

A:

ne  anténa

  architekt – není-li stavební povolení, pak alespoň doklad o vlastnictví pozemku

 

B:

  balkon – zasklení, mříže

ne  bazén (i otevřený mimo obytnou budovu) – nestačí stavební povolení pouze na bazén, nutné související úpravy domu dotýkající se bytových potřeb – např. přístavba, rozšíření obytné plochy),

  bezpečnostní dveře, zařízení (zabezpečení proti vloupání), vč. mříží

  bidet

  bojler

  bourání (pokud slouží k výstavbě domu, bytu), není-li stavebního povolení, stačí demoliční výměr

  buňka stavební ke zřízení staveniště – jen se stavebním povolením

  byt ve vlastnictví (koupě, výstavba, „změna, modernizace, údržba“)

  bytové jádro - přestavba, vyzdění apod.

 

C:

ne  centrální vzduchotechnické zařízení – centrální vysavač – instalace předpokládá alespoň ohlášení

 

Č:

  čerpadla

  čistička odpadních vod - lokální, např. pro jeden či dva rodinné domky (nikoli zřizovaná obcí, nikoli příspěvek obci na její zřízení), vč. přikoupení pozemku na její zřízení

  členský podíl v družstevním domě

 

D:

  daň z převodu nemovitosti, jen je-li v kupní smlouvě ujednáno, že daň platí kupující (nikoli darovací daň)

  demoliční náklady – demoliční výměr

  dědictví (vypořádání spoludědiců, pokud je předmětem vypořádání úhrada podílu spojeného se získáním domu, bytu) – nikoli dědická daň

ne  digestoř

  dlažba, dláždění kolem domu

  doprava materiálu

  dopravní značení (náklady např. při budování vodovodní přípojky přes veřejnou komunikaci) – stavební povolení

  dražba - jde-li o koupi nemovitosti, (vždy jen příslib úvěru na koupi nemovitosti v rámci dražby, neboť není předem jistota budoucí koupě ani není známa kupní cena, není doklad k účelu), realizace na základě předloženého dokladu o příklepu

  dražba – získání stavebního materiálu, sanitárního zařízení apod. v rámci dražby; – realizace formou zpětného proplacení dokladu

  družstevní byt - náklady na získání (členský podíl, navýšení členského podílu, odstupné, odkoupení do vlastnictví)

  dveře, bezpečnostní, vstupní, vnitřní, shrnovací – pořízení, oprava, nátěry

 

E:

  ekologické projekty (vytápění, zařízení pro ohřev vody, solární zařízení apod.)

  elektřina – zavedení, nové rozvody (nikoli spotřeba, nikoli účet za elektřinu – ani na stavbě)

  etážové topení

 

F:

  fasáda (nikoli pouze okrasné účely)

 

G:

ne  garáž (náklady na stavbu nebo koupi, pokud je obstarání garáže spojeno s uspokojením bytové potřeby, např. v rámci výstavby RD nebo koupě bytu, vč. garážového stání)

  garážová vrata (vč. automatického otevírání)

  garnýže (jsou-li trvalou součástí stavby)

  geometrické zaměření stavby

 

H:

  honorář architektovi (není-li stavební povolení, pak na základě dokladu o vlastnictví stavebního pozemku)

  honorář znalci za znalecký posudek, jen je-li to ujednáno v kupní smlouvě – pouze u koupě (nikoli pro potřeby úvěru, nikoli pro potřeby odhadu nemovitosti sloužící k zajištění poskytovaného úvěru)

 

CH:

  chodníky (na stavebním pozemku)

 

I:

izolační práce (zvukové a tepelně izolační)

izolační okna, folie

inženýrské sítě – pouze vlastní přípojka a rozvody na pozemku žadatele

 

J:

  jádro bytové (úprava, přestavba, vyzdění – podle rozsahu prací ohlášení nebo stavební povolení; změna dispozice, modernizace, výměna sanitární keramiky, obklady apod.)

 

K:

  kamna, i krbová

  kanalizace

  karma

  klimatizace, příp. sloužící i k vytápění a zvlhčování vzduchu, (nikoli jako el. přístroj do zásuvky, zvlhčovač vzduchu apod.)

  kolaudační poplatek

  kontejner na odvoz suti

  koupelna (zřízení, renovace), vč. umyvadla pevně zabudovaného do skříňky, (nikoli poličky, zrcadla, jiný koupelnový nábytek)

  koupě, výstavba budovy k bydlení (i s nebytovým prostorem, pokud výše úvěru odpovídá nákladům na část sloužící bydlení účastníka a jeho rodiny)

  koupě (domu, bytu, pozemku),

  koupě bytu s nájemníkem, pokud řeší budoucí bytovou potřebu (doklad o zajištění náhradního bytu nájemníkovi, jiný doklad o řešení bytové situace, prohlášení klienta)

  kotel ústředního (etážového) topení

ne  krb – alespoň ohlášení

ne  kuchyňská linka se sporákem a digestoří (nikoli další elektrospotřebiče)

  kůlna na dřevo, uhlí

 

M:

  malování

ne  markýza

  materiál stavební (koupě od jiného občana na základě kupní smlouvy jen, je-li stavební povolení nebo ohlášení)

  mezipodlaží, mezistrop

  měření radonu, patogenních zón

  měřící a regulační technika (ústřední topení, kotel, termostaty atd.)

  míchačka, motorová pila (vč. pronájmu) – jen při provádění prací svépomocí a nevyplývá-li z podkladů, že příslušné práce jsou prováděny dodavatelsky – alespoň ohlášení

  modernizace (domu, bytu)

  mříže na okna, balkon, bezpečnostní apod.

 

N:

  nářadí (pouze stavební a jen nejsou-li práce prováděny dodavatelsky, na základě smlouvy o dílo) – alespoň ohlášení)

  nátěry oken, dveří, omítek

  napojení na kanalizaci, napojení na inženýrské sítě, vč. osvětlení, telefonního a kabelového připojení, (vždy pouze úhrada přípojky od hlavního řadu k nemovitosti), nikoli příspěvek obci na vybudování či přivedení sítí, komunikace do obce nebo k nově realizované výstavbě apod.

  notářské poplatky

 

O:

  obchodní podíl v s.r.o. (pokud se přísl. s.r.o. zabývá správou a pronájmem bytů a obchodní podíl souvisí s nárokem na užívání konkrétního bytu)

  obnova fasády (jen pokud se jedná o údržbu, nikoli pouze okrasné účely)

  obnova oken a dveří, balkonu, terasy

  oddlužení (např. koupeného domu – k uhrazení úvěrů na výstavbu nebo změnu, modernizaci, údržbu); nikoli v případě, že by dluh vznikl nesplácením původního úvěru, sankcemi nebo při nedodržení podmínek

  odstupné za přenechání užívacího práva k družstevnímu bytu (včetně vyrovnání původnímu uživateli družstevního bytu za investice a úpravy v bytě provedené) odstupné nelze financovat u nájemního – obecního bytu, ani jako úhrada za investice do bytu vložené, ani při uvolnění bytu

  odvodnění stavebního pozemku

  ochrana proti vloupání

  okna (izolační aj.)

  omítky vnitřní, vnější

  opatření k úsporám tepla, vody, elektřiny

  oplocení pozemku – stavebního, příp. zahrady přiléhající k domu

  opravy a úpravy domu, bytu

 

P:

  patro na spaní (vestavěné)

ne  pergola

  plánovací a projekční práce

  plot (nikoli živý plot)

  plyn

  poplašné zařízení

  podlahová krytina, koberce, lino, dlažba (jedná-li se o náhradu obvyklé podlahové krytiny, nikoli volně položené kusové koberce)

  poplatky a úhrady v souvislosti s přípravou výstavby (např. práv. nebo fyz. osobě, která pro stavebníka zajišťuje vyřízení dokumentace, stavebního povolení, apod. – nikoli úhrada za vyjmutí z půdního fondu)

  pořízení místa v domově důchodců pro osobu, která uvolňuje byt

  pořízení jiného bytu nájemníkovi, pokud vlastník domu – bytu potřebuje uvolnit byt pro svoji potřebu nebo potřebu své rodiny

  pozemek

  požární zabezpečení

  právní pomoc při sepsání kupní smlouvy k nemovitosti apod.

  projekční a plánovací práce

  pronájem stavebních strojů, nářadí – míchačka, vrtačka, transportér apod. (při svépomocných pracích)

  pronájem či pořízení tlakové nádoby na zemní plyn (jednorázově)

  protihluková izolace

  provedení prací na základě smlouvy mezi občan

  provize realitní kanceláři - ve výši obvyklé (v souvislosti s prokazatelně zprostředkovaným obchodem za účelem bydlení)

  průtokový ohřívač vody

  přestavba, přístavba

  příjezdová komunikace zpravidla na vlastním pozemku (resp. není-li zřízení a údržba v kompetenci obce apod.)

  přímotopy

  přípojky sítí (pouze část od hlavního řadu k domu), vč. elektroměru od rozvodných závodů

  příspěvek na opatření náhradního bydlení dosavadnímu nájemci, který uvolní byt pro potřeby vlastníka nemovitosti, příp. člena družstva – zpravidla buď na opatření konkrétního bytu dosavadnímu nájemníkovi nebo na vyplacení vlastnického nebo družstevního podílu, pokud nájemce prostředky do získání bytu vložil (aniž by se stal členem družstva nebo spoluvlastníkem : např. ve vztahu druh-družka, kdy se členem družstva stal pouze jeden z nich – nutno doložit)

Příklad :Družka ze svého stavebního spoření částečně financovala koupi bytu do vlastnictví pouze druha; poté došlo k rozchodu: druh ze svého stavebního spoření může uhradit bývalé družce náklady vložené do koupě bytu, který družka uvolní

  půdní vestavba

  půjčky, úvěry do výše aktuálního zůstatku, pokud byly prokazatelně použity na bytové potřeby (s výjimkami uvedenými v negativním seznamu)

 

R:

  radiátory

  renovace, rekonstrukce domu, bytu

  regulační a měřící technika (pokud slouží k úsporám tepla, vody a jiných nákladů na bydlení)

  rekolaudace stavby pro bydlení – náklady

  rekonstrukce domu, bytu

  rozbor vody ( v rámci účelu „výstavba“ nebo „údržba, oprava, rekonstrukce“)

  rozvody elektřiny, plynu, sanitární rozvody

 

Ř:

  řemeslnické práce

 

S:

  sanitární zařízení (WC, vana, umyvadlo – i pevně zabudované ve skříňce, sprchový kout, bidet, baterie) – nikoli zrcadlo, skříňky, poličky, háčky

ne  satelit

ne  sauna

  septik, včetně čističky

  sítě proti hmyzu

  sklep (pouze v souvislosti s řešením bytových potřeb)

  solární zařízení

  splacení závazků (viz umoření dluhu, oddlužení), pokud původní dluh vznikl k uspokojení bytové potřeby a nejedná se o nedoplatky, sankce, zaplacení nespláceného úvěru před realizací zástavy apod., včetně např. splacení PÚ jiným ÚSS

ne  sporák

  sprchový kout

  správní a jiné poplatky související přímo s výstavbou, modernizací, koupí nebo opravami bytu a domu – nikoli sankčního charakteru (nikoli za znalecký posudek zpracovaný pro zajištění úvěru)

  stavební materiál (pořízení)

  stavební náklady

  stavební pozemek - koupě

  stavební úprava nebytového prostoru na byt - půdní vestavba

  staveniště (náklady na zřízení) – stavební povolení

  studna

 

T:

  topení - modernizace, zřízení, etážové, ústřední

  teplá voda - náklady na zavedení

  tlaková nádoba na plyn

  transformátor (v rámci účelu „změna, modernizace, údržba“, je-li jeho zřízení podmínkou pro možnost zavedení elektřiny – poměrnou část podle počtu zúčastněných)

 

U:

  údržba (nikoli práce za účelem pouhého zkrášlování)

  úhrada členského podílu stavebnímu bytovému družstvu za účelem získání bytu, navýšení členského podílu

  úhrada podílu na opravách společných částí domu, příp. společných prostor

  úhrada za služby realitní kanceláře a právní služby (v souvislosti se získáním bydlení)

  úhrada závazků (úvěrů na výstavbu, koupi bytu, stavby pro bydlení) , vč. zpětné úhrady mimořádné splátky hypotéky

  umoření dluhu - pokud původní dluh vznikl k uspokojení bytové potřeby

  umyvadlo (i pevně zabudované v koupelnové skříňce, nikoli jiný koupelnový nábytek)

  úprava okolí stavby, pokud souvisí s bytovou potřebou, terénní úpravy (zahrada)

  úpravy vnější, včetně plotu

  ústřední topení

 

V:

  vana

  vedlejší náklady na stavbu, dokončovací práce, odstranění kolaudačních závad

  vestavěné patro na spaní

  vodovodní přípojka (viz přípojka, zavedení vody)

  vrata (v rámci oplocení, vjezdová)

  vrata garážová, včetně automatického otevírání

  vydláždění dvora, chodníků, vjezdu

  výměna oken, dveří, včetně vrat od garáže, která jsou součástí domu

  vyměření, zaměření pozemku

  vypořádání SJM (pokud je předmětem vypořádání úhrada podílu spojeného s řešením bytové potřeby)

  vypořádání spoludědiců - závazků z dědického řízení (pokud je předmětem vypořádání úhrada podílu spojeného s řešením bytové potřeby získáním bytu, nemovitosti k bydlení)

  vypořádání mezi sourozenci (či jinými osobami) v případě, že jen jeden z nich získá byt či stavbu pro bydlení bezplatným převodem od rodičů (prarodičů apod.) a s dalšími sourozenci se má finančně vyrovnat (darovací smlouva nebo smlouva o převodu + dohoda o vypořádání)

  vyrovnání původnímu uživateli bytu za investice a úpravy v bytě provedené (pouze u družst. bytu v rámci odstupného); nikoli u nájemního bytu

  výstavba (domu, bytu)

  výtah (náklady na výstavbu), v domě s více byty ve vlastnictví nebo v družstevním domě poměrná část nákladů k podlahové ploše bytu – zpravidla úhrada rozepsaného podílu

 

Z:

  zabezpečení proti vloupání

  zabezpečení požární

  zahrada (náklady na úpravu nebo zřízení, včetně oplocení – pokud bylo vyvoláno stavbou domu či bytu, nikoli užitková zahrada, nikoli přikoupení zahrady, nikoli sazenice apod.)

  zajištění bytové náhrady poskytnuté nájemci bytu při uvolnění bytu – viz pořízení bytu nájemníkovi (musí být z dokladů zřejmé, že nájemce, příp. nájemník, použije prostředky na zajištění bydlení; dokladem je smlouva o vypořádání s nájemcem, doklad o novém bytě – kupní či nájemní smlouva, apod.)

  zálohy – splátky stavební firmě na byt, rodinný dům, zálohové faktury (na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebo smlouvy o výstavbě – zálohy kupní ceny)

  záměna závazků (použití prostředků stavebního spoření ke splacení méně výhodných závazků, kterými byla financována bytová potřeba)

  zaměření stavby

  zavedení elektřiny, vody, plynu, kanalizace

  zařízení na odvlhčování zdiva

  zařízení staveniště – náklady

  zasklívání (balkon, okna)

  zemědělská usedlost, slouží-li k trvalému bydlení – dle výpisu z KN nebo znaleckého posudku nebo potvrzení obce, prohlášení klienta (s vedlejšími stavbami, pokud s nimi tvoří celek, ale bez polností a lesních pozemků)

ne  zimní zahrada

  znalecký posudek – jen je-li jeho úhrada součástí smluvních ujednání např. v kupní smlouvě, nikoli pro potřeby zajištění úvěru

  zřízení a zrušení věcného břemene - náklady

  zřízení WC, koupelny

  zvuková izolace

 

Ž:

  žaluzie

  žumpa

 

Negativní vymezení účelů a položek – nelze hradit:

ne  darovací daň, ani poplatky související

ne  dar obci na výstavbu bytů

ne  dědická daň(netýká-li se pouze nemovitosti)

ne  elektrospotřebiče (ani vestavěné v kuchyňské lince)

ne  hodnotu vlastní práce

ne  kauce

ne  koupelnový nábytek (mobilní nábytek, skříňky, zrcadla, poličky, lampičky, el. sušáky)

ne  lustry, lampy, svítidla

ne  náklady na přikoupení pozemku – zahrady

ne  nebytové prostory

ne  okrasné účely

ne  položky spotřebního charakteru – topný olej, nafta, elektřina, uhlí, dřevo, vodné, stočné, ani při výstavbě apod.

ne  pojistné

ne  předplacení nájemného, které je podmínkou pro získání bytu (ani od obce, ani od soukromého pronajímatele)

ne  příspěvek obci na výstavbu nájemního bytu

ne  půjčka obci na výstavbu bytů

ne  složení částky předem jako podmínka pro získání nájemní smlouvy

ne  stroje a přístroje na vybavení dílny (dřevoobráběcí apod.)

ne  ubytovací jednotka (je-li takto zapsána ve výpisu z KN)

ne  úhrady:

- úhrada nedoplatků a sankcí, jejichž zaplacení je podmínkou získání bytu, tj. např. úhrada závazků, které má zaplatit nový nájemce (kupující) bytu obci jako úhradu nedoplatků nájemného a pokuty váznoucí na bytě po předchozím nájemníkovi- úhrada dříve poskytnutého úvěru na bytovou potřebu, který již je ve fázi vymáhání- poplatek za vynětí z půdního fondu- úhrada dříve poskytnutého příspěvku na individuální bytovou výstavbu (IBV), který má být vrácen pro nedodržení podmínek- úhrada družstevního stabilizačního příspěvku, který poskytl podnik svému zaměstnanci a který má být vrácen pro nedodržení podmínek (viz poznámky v seznamu pod písm. U)- úhrada investic vložených do nájemního bytu původním nájemníkem při výměně bytu

ne  úplaty za právo uzavřít nájemní smlouvu

ne  úplaty spojené s povolením výměny bytu

ne  vestavěný nábytek, vestavěné skříně

ne  volně položené podlahové krytiny

ne  výstavba sítí - příspěvek obci na plynofikaci, kanalizaci, vodovod (nelze použít úvěr na financování té části výstavby, kterou je povinna zajistit a financovat obec)

ne  zahradní domek

ne  zaplacení sjednané částky za získání nájemní smlouvy

ne  zářivky, žárovky

ne  zařízení bytu (nábytek)

ne  získání bytu podmíněné:- darem (dar obci nebo družstvu je dle smlouvy např. podmínkou vystavení nájemní smlouvy nebo získání členství v družstvu)- nenávratnou půjčkou (půjčka obci nebo družstvu za získání nájemní smlouvy)

ne  získání nájemního bytu tzv. obálkovou metodou – může jít o předplacení nájemného nebo dar či jinou platbu.

efel dřevostavby

Designed by Edinburgh Taxi