Insowool

Již dlouhou doby je v podvědomí lidí zakotvená filosofie zdravých potravin, produkovaných na ekologicky hospodařících farmách. Tyto farmy produkují potraviny bez použití různých chemických aditiv do zemědelských půd, bez geneticky modifikovaných osiv, průmyslově připravených krmiv a podobně.


Cíl filosofie zdravého bydlení je prostý : vytvářet resp. modifikovat vnitřní prostředí budov tak, aby se v něm jeho uživatel cítil příjemně a aby nedocházelo k poškozování jeho zdraví.

Domy si stavíme či rekonstruujeme především proto, abychom si v nich zajistili pohodlné a zdravotně nezávadné vnitřní prostředí. Pro naplnění těchto požadavků je především třeba
 používat do staveb zdravotně nezávadné stavební materiály – přírodní izolace,
 konstruovat stavby s ohledem na požadavek zdravého vnitřního prostředí.

Vnitřní prostředí staveb je často znečišťováno emisemi ze samotných materiálů, použitých ke stavbě. Příkladem mohou být materiály obsahující formaldehyd. Emise těkavých látek se pronikavě zvyšují s rostoucími teplotami. Je proto žádoucí používat do staveb materiály zdravotně nezávadné, tzv. zdravé izolace. Takový požadavek splňují především výrobky z biologických surovin jako je dřevo, konopí a dále výrobky užívající bezformaldehydové technologie. Společnost insowool Insowool nabízí řadu materiálů – ekologických izolací splňujících uvedená kritéria.

Vlastností, která může výrazně napomoci k zajištění kvalitního, zdravého prostředí v interiérech staveb, je určitá prodyšnost jejich obvodových plášťů a zateplených podkroví. Tato vlastnost výrazně ovlivňuje i bezpečnost konstrukce stavby z pohledu působení vlhkosti. Zcela neprodyšné (difúzně uzavřené) konstrukce stěn a zateplených podkroví jsou potenciálně rizikové, a to především ze dvou důvodů:
 Vytvářejí dobré podmínky pro vznik povrchových plísní v interiérech staveb, jsou příznivým prostředím pro růst a šíření kolonií bakterií a dalších mikrobiologických kultur. Uvedená rizika vznikají i u jinak dobře větraných místností; ani v těchto případech není dobře možné spolehlivě zajistit provětrávání například mezer za nábytkem, různých kapes, zákoutí atd.
 Neprodyšné (difúzně uzavřené) konstrukce nemají přirozenou regenerační schopnost zbavit se nadbytečné vlhkosti. Pokud se do konstrukce dostane nadměrné množství vody (během montáže, poruchou střešního pláště, vadou hydroizolace, porušením rozvodů vody apod.), konstrukce se jí sama nedokáže zbavit. Vzniká tak skutečné riziko biologické degradace konstrukce (hniloba apod.).
Odpovědí na tyto problémy je konstrukční koncept tzv. difúzně otevřených konstrukcí. Tyto konstrukce v rozumné míře připouštějí difúzi vodních par; to vede jednak k „mikroventilaci“ povrchů, která snižuje riziko osídlení mikrobiologickými kulturami, jednak umožňuje samovolné vysýchání konstrukcí.

Společnost insowoolINSOWOOL neustále pracuje na konstrukcích domů se zdravým vnitřním prostředím, které současně splňují požadavek na regenerační schopnost. Nabízí různá konstrukční řešení splňující požadavek difúzní otevřenosti, a to jak pro celé stavby (certifikované systémy „diffu” pro dřevostavby), tak i pro konstrukce dílčí, například zateplení střech, zateplení obvodových plášťů, ale i konstrukce podlah a další interiérové aplikace. Obvodové pláště na bázi dřeva je možné použít i pro budovy s nosnou konstrukcí z jiných materiálů.

Energetická úspornost

Připravená konstrukční řešení jsou automaticky ve vysokém standardu energetické úspornosti, podle přání zákazníka až na hranici pasivního domu. Nejde přitom pouze o řešení tepelných ztrát energie v zimě, ale i o řešení problému velkých tepelných zisků v létě (podkroví staveb apod.). Náklady na chlazení (klimatizaci) jsou totiž až trojnásobkem nákladů na vytápění.

Energetický štítek insowool

Energetický štítek insowool

Konstrukce pro zdravé bydlení společnosti Ins0wool
Společnost Insowool připravila úplný systém řešení obvodových i střešních plášťů, stropů nad nezateplenými půdami i stropů bungalovů pod názvem Insowool „diffu“. Jde o „energetickou stavebnici“, kdy si zákazník volí:
– hodnoty součinitele prostupu tepla U (tedy veličinu, která významně ovlivňuje náklady na vytápění),
– dobu prohřívání konstrukce (tedy veličinu, která má zásadní dopad na přehřívání interiérů v horkých letních dnech). Připravená řešení jsou určena jak pro nové budovy, tak i pro zateplení starších stávajících objektů.

Materiály a jejich enviromentální aktivita

Základním krokem k dosažení potřebné kvality vnitřního prostředí budov je užití materiálů, které jsou pokud možno ekologické a které neemitují do prostředí budovy žádné škodlivé látky. Významného vylepšení kvality vnitřního prostředí můžeme dosáhnout užitím tzv. environmentálně aktivních materiálů, které mají schopnost aktivně ovlivňovat vnitřní prostředí v budovách. Jde zejména o dvě vlastnosti.

Sorpce vlhkosti

Sorpce vlhkosti je vlastnost, kdy jsou materiály schopné ve velké míře pohlcovat a opětně vylučovat vlhkost, podle aktuálního stavu vlhkosti v interiéru. Mohou tak významně přispívat ke stabilizaci vlhkostního režimu v budovách. Podmínkou ovšem je, aby samo konstrukční řešení tuto jejich schopnost (například užitím parozábran) a priori neznemožnilo. Typickými výrobky, reprezentující materiály těchto vlastností, jsou dřevovláknité desky Pavatex®, konopné desky insoflex®.

Zdravotně nezávadné minerální izolace

Při navrhování konstrukcí s použitím přírodních materiálů narážíme v praxi obvykle na dvě překážky: cenové hladiny produktů a požární odolnost konstrukcí. Dobrým kompromisem je při zachování požadavku na ekologickou nezávadnost v určitých částech konstrukcí využít minerální tepelnou izolaci Knauf Insulation „diffu“, vyrobenou v technologii ECOSE. Jde o vysoce účinnou tepelnou izolaci ze skleněných vláken se zcela novým typem pojiva, celosvětově certifikovaným z hlediska ekologické nezávadnosti. Izolace současně vykazuje potřebné difúzní parametry, vhodné pro aplikaci v difúznì otevřených systémech energetické stavebnice Insowool „diffu“. Z hlediska požární odolnosti splňuje izolace Knauf Insulation „diffu“ nejpřísnější kritéria, což ve vhodné kombinaci s přírodními materiály vede na možnost vytvářet konstrukce s potřebnými hodnotami požární odolnosti.

Vliv akumulace s Hofatexem

Vliv akumulace s Pavatexem

 

Názorná ukázka vlivu tepelně akumulačních vlastností dřevovláknitých desek Hofatex na celoroční tepelnou stabilitu interiéru. Modrá křivka znázorňuje teplotu vzduchu exteriéru. Červená křivka znázorňuje teplotu vzduchu interiéru pro „tradiční“ dřevostavbu oplášťovanou 100 mm EPS. Zelená křivka znázorňuje teplotu vzduchu interiéru pro konstrukci „diffuwall® 2010“ oplášťovanou 100 mm deskou. Výpočetní model v neustáleném teplotním stavu zahrnuje vliv slunečního záření.

Z grafů je zřejmé, že křivka interiérových teplot konstrukce diffuwall® 2010 velice dobře eliminuje exteriérové teplotní výkyvy, čímž zajišťuje tepelnou stabilitu interiéru, poskytuje lepší komfort a pohodu vnitřního prostředí.

Termokamera insowool

Termokamera insowool

Jednoduché vyhodnocení : rozptyl povrchových teplot obvodového pláště diffuwall® 2010 je v úzkém rozmezí ± 3°C, což komfortně vyhovuje požadavkům kladeným na obvodové pláště, které nepotřebují další zateplení.

 

  Certifikované systémy Insowool

 

Designed by Edinburgh Taxi